PRODUCT | 産業用製品一覧

キースイッチ LCシリーズ

すぐに使える基板付きのタクトスイッチボード。 1Key.2Key.3Key.4Key.6Keyを標準化。

  • キートップ、スイッチ、基板のセット。
  • 基板上にシングルコモン回路をレイアウト。
  • 1keyより購入出来るのでコストが安価。
  • スイッチ間のケーブル配線が不要。
  • シャープなクリック感と耐久性に優れたタクトスイッチを使用。(寿命1000万回)

1key、2key、3key、4key、6key

主な仕様
電気的定格 DC5V~24V  1~50mA 抵抗負荷
周囲温度 -25~70℃ 60%RH 以下(ただし氷結、結露しないこと)
接点混成 1a(常時開モーメンタリー)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)(DC5V1mA以下)
絶縁抵抗 100mΩ以上(DC250Vメガ)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンジング 5ms以下
動作力 約125g
ストローク 0.3mm(+0.2-0.1mm)

LC-1S

LC-2S

LC-3S

LC-4S

LC-4S-2

LC-6S

スイッチ定格(1kye,2key,3key,4key,6key共通)